Algemene Voorwaarden

Mata Hari psychosociale hulpverlening / coaching

Toestemming starten en stoppen van behandeling

Als cliënt heb jij het recht om te beslissen of jij bij mij in begeleiding wil komen of niet. Ook mag jij altijd zelf de duur van je behandeling bepalen. Je behoudt te allen tijde het recht om op elk moment te stoppen met de begeleiding.

Betalingsvoorwaarden

Als cliënt heb je de plicht om het overeengekomen bedrag voor de begeleiding binnen 14 dagen na factuur datum te betalen. Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden kan worden gedaan, heb ik het recht om het te betalen bedrag alsnog te vorderen via een incassobedrijf.

Aansprakelijkheid

Als cliënt heb je het recht om mij aansprakelijk te stellen voor tekortkomingen in mijn behandelingen waar het gaat om aanwijsbare onzorgvuldigheid en bij eventueel gebrek aan deskundigheid. (Conform de Wkkgz). Je hebt hierbij het recht om de door jouw betaalde sessies terug te vorderen. Als Psychosociaal therapeute heb ik het recht om nooit aansprakelijk te mogen worden gesteld voor schade, letsel of ziekte na een coachsessie/ consult en of begeleidingstraject.

Vernietigingsrecht

Als cliënt heb je het recht om je dossier te laten vernietigen. Dit kan na een schriftelijke verzoek van jouw kant.

Wet op privacy en geheimhoudingsplicht

Conform de AVG heb jij als cliënt het recht op privacy. Tijdens de begeleiding heb ik als jouw behandelaar complete geheimhoudingsplicht en mag ik nooit inhoudelijk informatie geven aan derden, ook al is het je familie, je man, je vrouw, je kind of je Huisarts. Niemand mag van mij te weten komen dat jij als cliënt bij mij in behandeling bent of bent geweest noch mag een ander te weten komen wat er tijdens deze behandeling is besproken. Alleen met schriftelijke toestemming van jou als cliënt kan hier een uitzondering op gemaakt worden.

Toestemming uitwisseling gegevens

Als behandelaar ben ik verplicht schriftelijke toestemming te vragen aan jou als cliënt om eventuele gegevens uit te wisselen met andere instanties of instellingen. Dit bijvoorbeeld wanneer jij als cliënt na een behandeltraject bij mij ergens anders verder wil gaan.

Eerlijkheid en volledigheid over de problematiek en de behandeling

Als cliënt heb je de plicht om mij als psychosociaal hulpverlener zo volledig mogelijk op de hoogte te stellen van je problematiek en de daarbij behorende (medische) informatie. Als jouw behandelaar heb ik daarbij de plicht om zo volledig mogelijk te zijn over de doelstelling (en de mogelijke resultaten) van mijn consult en/of mijn behandeltraject.
Jij als cliënt hebt hiermee de plicht om mij te informeren over een eventuele psychische aandoening en/of persoonlijkheidsstoornis. De zogenaamde DSM kwalificaties, alsmede het eventuele gebruik van medicijnen door jou. Mocht jij een DSM gekwalificeerde psychische aandoening en/of persoonlijkheidsstoornis hebben, dan ben ik als jou begeleider verplicht je te informeren dat ik niet gekwalificeerd ben om je hiervan te kunnen genezen.

Recht op inzage in patiëntendossier

Als cliënt heb jij het recht op informatie en op inzage van het door mij aangelegde dossier. Ook heb je recht op digitale uitwisseling van je dossier of een gedeelte hiervan. Daartoe zal ik na iedere sessie een korte digitale samenvatting maken en deze met je delen op een manier welke jij prettig vindt. Via overhandiging op papier of via de mail.

Het bijhouden en bewaren van het medisch dossier

Als Psychosociaal Therapeute heb ik de plicht om jouw dossier 20 jaar te bewaren.

Meldcode 5 bij huiselijk geweld

Als Psychosociaal Therapeute heb ik de plicht om vermoedens van huiselijk geweld te melden bij Stichting “Veilig Thuis”: Advies en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.